Forskningsprojekt som erhållit stöd av Skaraborgsinstitutet

Skaraborgsinstitutet som är en stiftelse finansierad av Västra Götalandsregionen stöder forskning ekonomiskt och med handledning. Sedan år 2010 har följande forskningsprojekt fått stöd från Skaraborgsinstitutet.

Projekt som har publicerat en rapport eller artikel är markerade med en *

Vårdområden

 

Sjukdom och hälsa hos barn och ungdomar

Ingrid Bertilsson: Jag som och i min kropp: om vikten av rörelsekvalité vid autism

Helene Persson, Pär Sandahl: Ensamkommande flyktingbarn. En preventiv barn-och ungdomspsykiatrisk intervention.

Maria Niemi. Naturbaserade aktiviteter i daglig verksamhet och gymnasiesärskola.

En studie om personer som lär långsammare och om trädgårds- och naturbruksarbetets möjligheter och begränsningar i ett socialt perspektiv. Doktorsavhandling År 2010

Mariella Niemi. En yrkeshögskola för unga personer som lär långsammare? – Carlbecksakademin.

Susan Lindberg. Förberedelse av sövning vid operation hos barn med autism. Doktorsavhandling år 2013

Margaretha Larsson. Tonårsflickors erfarenhet av hälsa. Doktorsavhandling år 2013

Helene Engström. Utbildning är nyckeln till barns rättsäkerhet i internationella situationer.

Helene Engström. Vårdnadstvister: utbildningsprojekt.

Elisabeth Hertfelt Wahn. Tonåringars attityder till sexualitet, graviditet och föräldraskap.*

Monica Nordenfors. Socialtjänsten i Grästorp – arbete med barn, unga och deras familjer.*

Cristina Lundqvist Persson. Nutrition, Tillväxt och Utveckling hos barn födda prematurt. *

Cristina Lundqvist Persson. En jämförelse mellan svenska, kenyanska och spanska barns självbild.

Cristina Lundqvist, Mariella Niemi, Beth Maina Ahlberg. Utveckling, utvärdering och implementering av en innovativ musikutbildning för unga vuxna med funktionsnedsättning. Skaraborgsinstitutets rapportserie 1/2018

Byström Kristina. Doktorand. En djur- och naturunderstödd psykologisk behandling för barn med autism. *

Byström Kristina. Natur och djurs bidrag i behandlingen Kommunikation och Social Interaktion (COMSI) – en behandlingsform för utveckling av mentalisering hos barn med autism.

Byström Kristina. Utvärdering av den psykologiska behandlingsmodellen COMSI för barn med autism – En Fallstudie.

Ingrid Bertilsson. Kropp och rörelse hos en grupp unga vuxna med autismspektrumtillstånd. D-uppsats 2015

Per Nordin. Doktorand Föränderliga fenomen inom hälso- och sjukvård.*

Maria Nyholm, Lena Ljungkrona Falk. Intervention mot övervikt hos förskolebarn.*

Freda Lennartsson Doktorand. Titel: Strategier för att förebygga lägesbetingad skallassymmetri.*

Ingegerd Wirtberg. ”Möt mig som jag är” Utvecklingsstödjande samtal. Ett vardagsnära metodutvecklingsprojektför att stödja ungdomar placerade på institution.

Britt-Marie Ljungström Doktorand. Titel: Top-down och bottom-up; två sätt att närma sig psykisk ohälsa hos barn med beteendestörning.

Britt-Marie Ljungström. Do the ODD criteria in DSM capture the problematic behaviors in early childhood that constitute a risk to develope persistent antisocial behavior? Convergence and divergence in top-down and bottom –up approaches.

Britt-Marie Ljungström. One-year follow up of children’s symptoms of ODD and ADH when parents have participated in a parent program. A bottom –up and top-down perspective.

Beatrice Falsen. Tankar och frågor kring sexualitet hos normalbegåvade svenska ungdomar med Autism.

 

Graviditet och förlossning

Inger Enkvist. Kvinnors upplevelser av förlossningspsykos. Doktorsavhandling År 2010

Stina Torstensson. Professionellt och socialt stöd vid barnafödande. Doktorsavhandling År 2011

Anette Ekström Träningsprogram för barnmorskor och BVC-sköterskor för att stödja amning.*

 Caroline Bäckström Doktorand. Förstagångsföräldrars uppfattningar om föräldraförberedande stöd. Doktorsavhandling 2018

 

Sjukdom och hälsa hos äldre

Catarina Gillsjö. Äldre personers erfarenheter av att leva med smärta i hemmet. Doktorsavhandling År 2013

Christina Karlsson. Smärta hos dementa. Doktorsavhandling År 2015

Maria Björk. Behov av att skickas till akutmottagningen hos äldre på vårdhem och gruppboende? D-uppsats År 2015

 

Psykiska sjukdomar och hälsa

Magnus Geirsson. Alkoholprevention i svensk primärvård. Doktorsavhandling År 2011

Anita Johansson. Att vara förälder till ett vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom. Doktorsavhandling År 2014

Gärd Holmqvist. Kan bildterapi bidra till förändring i riktning mot förbättrad hälsa?

Doktorsavhandling 2018

Gärd Holmqvist. Kan bildterapi i grupp om 20 sessioner bidra till förändring i riktning mot en positivare självbild, ökad jag styrka och större delaktighet i sin behandling hos patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd?

Inger Johansson. Helande, nyskapande miljöer inom rättspsykiatriska vården i Västra Götaland.

Maria Markevind. Sexual function in untreated patients with major depressive disorder.

Anna Sturkell. Undersökning av Götene kommuns samverkansgrupp för personer med missbruk. *

Kerstin Ullberg-Pettersson. Förändring efter stresshanteringsgrupp med gruppsamtal och kroppsmedvetandeövning hos patienter med utmattningssyndrom.

Valdemar Landgren.Svårigheter med uppmärksamhet och motorik (DAMP) vid 7 års ålder. Hur blev livet som vuxen?

 

Djur, natur och människovård

Sofia Wiberg. Välfärd hos djur och anställda vid slakteri. Licentiatavhandling År 2012

Eva Sahlin. Grön rehabilitering för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Doktorsavhandling År 2014

Lars-Erik Berg. Hälsofrämjande effekter av hundar i äldrevården.*

Linda Handlin. Åstadkommer en interaktion mellan hundar och människor välmående hos båda?

Elisabeth G Wahlgren. Utveckling av metoder för naturunderstödd rehabilitering på lantgård.

 

Specifika Sjukdomar

Kerstin Bjälkefur: Självskattad hälsa, ett till fem år efter stroke – en delstudie från SLAG-projektet

Margareta Hellgren: Försämrad glukosmetabolism mätt med HbA1c

Erik Sagen: Transuretral resektion av prostata. En studie av effektivitet, morbiditet och kostnader.

Kicki Klaeson. Sexualitet i efterförloppet av prostatacancer och bröstcancer. Doktorsavhandling År 2011

Annelie Johansson Sundler. Icke-farmakologisk behandling av sömnstörningar i samband med koronar hjärtsjukdom. Doktorsavhandling År 2010

Liselotte Edwall. Innebörden av sjuksköterskans vårdmöte med personer med typ2-diabetes. Doktorsavhandling År 2011

Susanne Andersson. Med risk för diabetes – symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk att utveckla typ2 diabetes. Doktorsavhandling År 2012

Åsa Rejnö. Bråd död när patienten drabbas av stroke – vårdares och närståendes upplevelser. Doktorsavhandling År 2012

Åsa Rejnö, Kerstin Bjälkefur. SLAG - Långtidsprognos efter stroke – en prospektiv uppföljningstudie av tre årskohorter strokeenhetsvårdade patienter i Skaraborg.

Elisabeth Berggren. Dagliga livet efter subarachnoidalblödning. Doktorsavhandling År 2013

Joel Gerafi. Central kognitiva korrelat och prediktorer för funktionellt utfall 7 år efter insjuknande i stroke. Licentiatavhandling 2017

Sofia Dalemo. Förekomst av benskörhet hos patienter med hyperkalcemi upptäckt 1995-2000 vid Tibro vårdcentral. Doktorsavhandling År 2013

Sofia Dalemo. Osteoporos hos patienter med höga och normala kalciumvärden vid Tibro vårdcentral.

Sofia Dalemo. Livskvalitet och sjukvårdskonsumtion hos patienter med hypercalcemi.

Margareta Hellgren. Diabetes, hypertoni, övervikt och andra metabola sjukdomar. Diabetesprevention i praktiken. Doktorsavhandling År 2014

Margareta Hellgren. Diabetesprevention i praktiken - implementering och effekt av fysisk aktivitet. *

Bledar Daka. Könshormoner och kardiovaskulära sjukdomar. Doktorsavhandling År 2014

Ulf Lindblad Skaraborgsprojektet om störningar i glukosmetabolismen och högt blodtryck.

Klas Fellbrant. Diabetesscreening i en syriansk invandrarbefolkning i Södra Ryd Skövde.

Birgitta Adolfsson. Kan livsstilsseminarier och självhjälpsgrupper bidra till bestående viktminskning.

Tobias Andersson Doktorand. Diabetes och högt blodtryck – samsjuklighet, läkemedelsbehandling och prognos. Data från Skaraborg och Stockholms primärvård.

Åsa Alsiö. Effekten av antivirusbehandling av hepatit C. Doktorsavhandling År 2011

Åsa Alsiö. Förbättrad hälsa och överlevnad hos patienter med levercirros inom VGR genom likvärdig och jämlik uppföljning?

Erik Backhaus. Invasiva pnemokockinfektioner. Doktorsavhandling År 2011

Lars Ljungström. Doktorand. Incidens av samhällsförvärvad svår sepsis och septisk chock bland vuxna i Skaraborg. Doktorsavhandling 2017

Helen Rosén. Patienters påverkan på det dagliga livet efter dagkirurgi. Doktorsavhandling År 2010

Berit Wennström. Erfarenheter hos barn i samband med dagkirurgi. Doktorsavhandling År 2011

Telmo Ramos. Behandling av underbensfraktur med extern fixation enligt Ilizarov. Doktorsavhandling År 2014

Kristian Axelsson. Frakturer i VGR – prevention och riskfaktorer.

Arne Johansson. Doktorand. Dynamisk ultraljudsundersökning av klumpfötter.

Katharina Verheijen. Doktorand. Titel: Medelålders kvinnor med handledsfraktur, deras risk för osteoporos, deras samsjuklighet, livskvalitet och omhändertagande i vården.

Alexandra Forsgren. Kartläggning av aktuell bensårsförekomst och klassificering av typ av bensår i Skaraborg.

Marcelo Ayala. Långtidsuppföljning efter trabekulektomi, grönstarroperation.

Åsa Rejnö. Värdighet hos personer med nedsatt kognitiv förmåga – etiska frågeställningar

Margareta Hellgren. DIAVIP – Diabetes prevention in primary care A five-year follow-up.

Anna-Lena Wetterteg. Klinisk undersökning, muskelstyrka, patientrapporterad funktion och hälsenelängd efter hälseneruptur

Åsa Rejnö. Vård, behandling och patientrapporterade utfallsmått efter stroke i relation till kön.

 

Övriga forskningsområden inom sjukvård och samhällsinstitutioner

Maria Brovall: Virtuell undervisning i palliativ vård för sjuksköterskestudenter.

Elisabeth G Wahlgren: Utveckling av metoder för naturunderstödd rehabilitering på lantgård med legitimerad vårdpersonal

Lena Lidfors: naturunderstödd rehabilitering (NUR) på lantgård i Skaraborg

Ulla Silkens: En psykodynamisk approach att utforska och belysa läkande element och ramverk inom NUR (naturunderstödd rehabilitering).

Veronika Karlsson. Att vårdas vaken i respirator – patienters och närståendes upplevelser. Doktorsavhandling År 2011

Pär Wennberg. Doktorand. Preoperativ smärtlindring med höftfrakturer.

Paolina Weidinger. Doktorand. Kroniska luftvägssjukdomar; Förekomst i befolkningen, diagnostik, läkemedelsförskrivning och samsjuklighet. *

Pär Wennberg. Nervblockad av femoralnerven till patienter med höftfraktur – fungerar den i klinisk praxis?

Pär Wennberg. Prehospital smärtskattning av patienter med misstänkt höftfraktur.

Kartläggning av smärta prehospitalt hos patienter med misstänkt höftfraktur i Västra Götalandsregionen.

Annika Söderberg. Upplevelse av tidig mobilisering och upprätt position hos patienter som vårdas i intensivvård.

Lika Rodin. Humanisering av hälso- och sjukvård.*

Sharareh Akrahavan. Sociala skillnader i vårdutnyttjande.*

André Rodin. Doktorand. Invandrares integration på den svenska arbetsmarknaden.

Karin Starzmann. Doktorand. Läkaren, patienten och sjukskrivningen. Doktorsavhandling 2018

Cristina Lundqvist Persson. Utveckling och utvärdering av innovativ musikutbildning för unga vuxna med funktionsnedsättning (Music Passion).

Ingegerd Wirtberg. På återbesök hos hennes och hans barnlöshet”.

 

Praxis och lärande inom sjukvården

Per Hjerpe. Undersökning av praxisvariationen i primärvård - flernivåanalys av registermaterial. Doktorsavhandling År 2011

Björn Landström. Den tillräckligt duktige allmänläkaren – allmänläkarkompetensens hjärta. Doktorsavhandling År 2012

Susanne Andersson, Mia Berglund. Implementering av en didaktisk modell för att stödja lärande vid långvarig sjukdom. *

Mia Berglund, Susanne Andersson, Anna Johansson. Att ta rodret i livet med Diabetes typ 2 – modell för gruppundervisning i primärvård.

 

Tandvård

Ann-Catrin André Kramer. Doktorand. Titel. Tandhälsan hos barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen i relation till olika bakgrundsfaktorer och analytiska nivåer. Doktorsavhandling År 2018

Erika Palmgren. Utvärdering av ett interventionsprojekt i Mariestad för att förbättra äldres munhälsa.

Ann-Catrin André Kramer. Samband mellan socioekonomiska faktorer och tandhälsa bland barn och ungdomar i Västra Götaland.

Skaraborgsinstitutet Skövde 5 november 2018

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»